E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 3 Year : 2021
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Orta ve şiddetli plak tip psoriazis hastalarında sekukinumab (150 ve 300 mg) tedavisinin gerçek yaşam etkinliği ve güvenliği: On iki haftalık, tek merkezli, retrospektif bir çalışma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 113-118 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.70446

Orta ve şiddetli plak tip psoriazis hastalarında sekukinumab (150 ve 300 mg) tedavisinin gerçek yaşam etkinliği ve güvenliği: On iki haftalık, tek merkezli, retrospektif bir çalışma

İncilay Kalay Yıldızhan, Merve Aygün, Nihal Kundakçı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Sekukinumab orta ve şiddetli plak tip psoriaziste etkili bir tedavi seçeneğidir. Literatürde 150 mg ve 300 mg’nin etkinliğini karşılaştıran birkaç gerçek yaşam veri çalışması vardır. Bu çalışmanın amacı merkezimize başvuran kronik plak tip psoriazis hastalarında sekukinumab 150 mg ve 300 mg’nin klinik uygulamadaki etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: En az üç ay boyunca ardışık olarak sekukinumab 150 mg veya 300 mg ile tedavi edilen 33 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tedavi yanıtı, 12. haftada minimum psoriazis alan ve şiddet indeksi (PAŞİ) 75 yanıtının elde edilmesi olarak tanımlandı.
Bulgular: Hastaların 18’i (%55,5) erkekti. Hastalığın ortalama süresi 20±9,38 (1-40) yıl idi. Çoğu hasta (%75,7) daha önce en az bir biyolojik tedavi almıştı. İndüksiyon ve idame döneminde 17 hasta 300 mg, 14 hasta 150 mg ile tedavi edildi. İki hasta ise 150 mg ile indüksiyon tedavisi ve 300 mg ile idame tedavisi aldı. On ikinci haftada, hastaların %78,8, %66,7 ve %22,3’ünde sırasıyla PAŞİ 75, 90 ve 100 yanıtı elde edildi. Sekukinumab 150 mg ve 300 mg alan hastalar arasında ve biyolojik naif olan ve olmayan hastalar arasında tedavi yanıtları benzerdi (p>0,05). Üç hastada advers etkiler gözlendi ancak bunlar tedavinin kesilmesini gerektirmedi.
Sonuç: Sekukinumab 150 mg ve 300 mg, hem biyolojik naif hem de naif olmayan kronik plak tip psoriazis hastalarında hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Anti-IL-17A, psoriazis, sekukinumab, etkinlik, yan etkiler

The real-life efficacy and safety of secukinumab therapy (150 and 300 mg) in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: A twelve week, single center, retrospective study

İncilay Kalay Yıldızhan, Merve Aygün, Nihal Kundakçı
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: Secukinumab is an effective treatment option in moderate-to-severe plaque type psoriasis. However, there are a few real-life data studies comparing the efficacy of 150 mg and 300 mg dosages. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of secukinumab at 150 mg and 300 mg in clinical practice in chronic plaque type psoriasis patients attending our center.
Materials and Methods: The medical records of 33 patients consecutively treated with secukinumab 150 mg or 300 mg for a minimum threemonth period were analyzed retrospectively. Treatment response was defined as the achievement of a minimum psoriasis area and severity index (PASI) 75 response at week 12. Results: Eighteen (55.5%) of the patients were men. The mean duration of the disease was 20±9.38 (1-40) years. Most (75.7%) patients had previously received at least one biological therapy. Seventeen patients were treated with 300 mg and 14 with 150 mg during the induction and maintenance periods. Two patients received induction therapy at 150 mg and maintenance therapy at 300 mg. At week 12, PASI 75, 90, and 100 responses were achieved in 78.8%, 66.7%, and 22.3% of patients, respectively. Treatment responses were similar between patients receiving 150 mg and 300 mg, and also between biologic naive and non-naive patients (p>0.05). Adverse events were observed in three patients, but these did not necessitate discontinuation of therapy.
Conclusion: Secukinumab at doses of 150 mg and 300 mg is a fast-acting, effective and safe treatment option in patients with chronic plaque type psoriasis, both biologic naive and non-naive.

Keywords: Anti-IL-17A, secukinumab, psoriasis, efficacy, side effects

İncilay Kalay Yıldızhan, Merve Aygün, Nihal Kundakçı. The real-life efficacy and safety of secukinumab therapy (150 and 300 mg) in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: A twelve week, single center, retrospective study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 113-118

Sorumlu Yazar: İncilay Kalay Yıldızhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale